1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

26 - Citymarketing

26.6 - Businesscase Eindhoven

Met behulp van Citymarketing wil Eindhoven zich sterker en eenduidiger positioneren ten opzichte van andere steden. Uit een consultatieronde kwam een duidelijke ambitie voor de langetermijnontwikkeling naar voren, te weten: 'in 2020 heeft Eindhoven als creatieve innovatieregio een leidende positie in Europa en een top 10 positie wereldwijd'.

De bijdrage van Citymarketing aan bovenstaande ambitie is vervolgens geformuleerd in de volgende doelstelling: 'het versterken van de (internationale) herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van de regio Eindhoven voor aan te trekken en huidige bedrijven, studenten, bewoners en werknemers met het profiel innovatie, technologie, creatie.'

In deze doelstelling verwijst de term 'herkenbaarheid' naar het niveau van naamsbekendheid onder de doelgroepen en de mate waarin de stad de gewenste associaties bij hen oproept. Op haar beurt heeft 'aantrekkelijkheid' betrekking op een goed imago van de stad, dat wil zeggen een overwegend positieve houding van de doelgroepen ten aanzien van Eindhoven.

Gezien de centrale ambitie van Eindhoven zijn niet alle doelgroepen van de regio van even groot belang voor de Citymarketing. De stakeholders (zoals Dutch Design Week, ASML, TU/e, Fontys, High Tech Campus, Philips) en de gemeente onderscheiden een aantal primaire doelgroepen. Deze doelgroepen staan centraal bij de merk- en strategiebepaling en krijgen in de uitvoeringsfase de meeste aandacht. De keuze voor deze doelgroepen betekent natuurlijk niet dat andere groepen (zoals de bewoners van de stad) niet belangrijk zouden zijn. De Citymarketing richt zich met name op de volgende doelgroepen:

 • (internationale) bedirjven en R&D centra in de sectoren hightech system & materials, food, automotive, lifetech en design;
 • (internationale) kenniswerkers met een profiel dat is toegesptist op de vraag van het bedirjfsleven, dus met de kwalificaties om in bovengenoemde sectoren te werken;
 • (internationale) studenten in studierichtingen die aansluiten bij de vraag van het bedrijfsleven in bovengenoemde sectoren, in alle fasen van hun studie;
 • (internationale) zakelijke bezoekers van vergaderingen, congressen en beurzen met een wetenschappelijk of een bedrijfsmatig karakter.

Via het Bureau Eindhoven 365 heeft men Eindhoven als een merk neergezet. Centrale thema: technologie & design. Hiermee wil men talenten naar Eindhoven halen. Steden die als concurrenten beschouwd worden zijn Amsterdam, Helsinki, Kopenhagen, München en Wenen.

De visie werd geformuleerd: 'Creating the coolest urban experience'. Als marktsegmenten werden geformuleerd: 'retail, hospitality, leisure, culture, business'. De target audience werd: 'city explorer, bright talent, tech starter'. Men had onderzocht dat er 120.000 unieke bezoekers per maand zijn.

Voor de uitwerking hanteerde men het onderstaand model:

 

Men had zes aandachtspunten:

 1. Customer service: cityguide, free WiFi, EIndhoven Magazine, Beacon netwerk, merchandise, City hosts.
 2. Brand events: Dutch Design Week, Glow, etc.
 3. Urban interventions: pop up stores, humor, cityhacks, city campaign social media.
 4. Area development: Stratumseind, Marienhage, Strijp.
 5. Channel Management: content agregator, media management, public relations, publicity, online.
 6. Data Management: customer relations, traffic, crowd management, e-commerce, lead management.

Eindhoven hanteert de volgende tien uitgangspunten voor haar organisatiemodel van Citymarketing:

 1. Alle stakeholders werken vanuit dezelfde Citymarketingstrategie;
 2. Regie door transformatie naar een nieuw organisatiemodel;
 3. Einhoven marketing bewaakt de strategie en werkt voor de uitvoering samen met anderen;
 4. Marketingbeleid en merkmanagement staan centraal, uitvoering deels door andere partijen;
 5. Eindhoven marketing adviseert in de regio Eindhoven over het 'product';
 6. Inhoudelijke en financiële sysnergie door een bundeling van activiteiten en middelen;
 7. Publiek-private samenwerking is nodig om de ambitie van Citymarketing te realiseren;
 8. Partners commiteren zich: zij profiteren van de Citymarketing en dragen daaraan bij;
 9. Het bestuur en de raad van toezicht zijn compact en werken slagvaardig;
 10. De marketing van Eindhoven kent een regionale scope maar een stedelijke start.

 

 

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren